Weblog
de laatste dag om deel te nemen!
nog 1 week om de teams in te sturen!
We zijn weer terug, hartstochtelijke fans!!!! .... Hallo.... halllo....is daar iemand???
Hallo mijn naam is Mary ik ben een Loggy aan het maken... Hoop wij elkaar tegenkomen op deze nieuwe website
[poll639]
Welkom op mijn loggy
de laatste dag om deel te nemen!
Plaats bericht!
Adverteren | Crew | Disclaimer | Help | In de media | Ledenlijst | Link partners | Voorwaarden


Door je aan te melden op Loggy! ga je automatisch akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief.

De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan verstrekte persoonsgegevens. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze sites die bij het Loggy! netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Loggy! is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van deze fouten.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Loggy! zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie of de webmaster[s].

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid tot raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op onze websites verkregen is. Loggy! garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Loggy! verkregen informatie. De informatie op onze websites wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Loggy! behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van onze websites mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Loggy!.